Профил на купувача

 

10.09.2014 г.
ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Осигуряване на готови закуски и обедно хранене за учениците в ОУ „П.К. Яворов“ с. Огняново, общ. Гърмен за учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г.“ по две обособени позиции, като участниците могат да подават оферта само за една или и за двете позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на готова сутрешна закуска за учениците в ОУ „П.К. Яворов“, с. Огняново
Обособена позиция 2: Осигуряване на обедното хранене на учениците в ОУ „П.К. Яворов“, с. Огняново.

Публична покана: – Покана

Документация за участие: dokumentaciq (1)

25.09.2014 г.
Протокол от заседание на комисия /назначена със Заповед №255/10.09.2014 г./ за получаване, разглеждане и оценяване на получени оферти за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на готови закуски и обедно хранене за учениците в ОУ „П. К. Яворов“, с. Огняново, общ. Гърмен за учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г.

Протокол:- Протокол

Договор №7

 

Всички документи тук: